Hoofdkantoor
Hoofdkantoor
Kliniek
033 – 204 85 50 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Piet Mondriaanlaan 52, Amersfoort
0342 – 42 70 60 Ma - Vr 09:00 - 17:00 Apeldoornsestraat 131, Voorthuizen
Korte wachttijden
Snel hulp
Verzekerde zorg
Hoge waardering
80% clean en sober!
na behandeling
INTAKE

Disclaimer & Privacy

Wij zijn al meer dan 20 jaar dé expert in de verslavingszorg.

Disclaimer

SolutionS spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij er naar dat alle informatie op deze site juist en volledig is. Mochten er desondanks kennelijke onjuistheden of onvolledigheden in de gegevens voorkomen, dan aanvaardt SolutionS geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten. SolutionS behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Foto’s en beeldmateriaal: indien niet erbij vermeld zijn foto’s van SolutionS, Pexels.com of iStockphoto.

Privacy statement SolutionS Center

Stichting SolutionS Center, gevestigd te Voorthuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08162427, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe SolutionS Center met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie SolutionS Center persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de locaties van SolutionS Center;
 3. bezoekers van www.solutions-center.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van SolutionS Center;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met SolutionS Center contact opnemen of van wie SolutionS Center persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

Verwerking van persoonsgegevens

SolutionS Center verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. verkregen zijn door gebruik website
 4. door camerabeelden bij een bezoek aan de kliniek van SolutionS Center zijn vastgelegd. Er is ook cameratoezicht aan de buitenzijde van de kliniek, bij het toegangshek, op het Diagnostisch Centrum en in het trappenhuis tevens is er toezicht op alle gangen/verdiepingen waar de slaapkamers zich bevinden. Camerabeelden worden na 14 dagen gewist.

Gebruik website

De persoonlijke gegevens die u op de website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, aanvraag brochures, contactformulier, chat) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in de statistieken van bezoekers op onze website. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen via netwerk van Google van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Alle informatie die verzameld wordt via Google Analytics is niet persoonlijk identificeerbaar.

SolutionS hanteert een strikt privacy beleid. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Uiteraard houden we ons aan alle wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die van toepassing is sinds 25 mei 2018.

Externe dienstverleners

Onderhoud en technisch beheer

Voor het onderhoud en technisch beheer van onze website bij ons web- en hostingbureau hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Social media

Voor social media doeleinden maken wij gebruik van de diensten van Facebook, Instagram, Linkedin en YouTube. Facebook biedt de mogelijkheid om gegevens te verzamelen over de bezoekers van onze website via de zogeheten Facebook Pixel. Echter i.v.m. privacy overwegingen hebben wij besloten uit voorzorg hier geen gebruik van te maken. Kortom, SolutionS verzamelt geen gegevens over haar website bezoekers via Facebook.

Opslaan en bewaren van gegevens

Via onze website is interactie met SolutionS op diverse manieren mogelijk. Zo kunt u een intake aanvraag of contactformulier verzenden. Daarnaast bieden wij een online zelftest waarbij u het mogelijke risico op verslaving kunt testen. En er is een mogelijkheid voor het online chatten via de website.

Alle gegevens die op bovengenoemde wijze worden verzameld zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie (aanvraag intakegesprek, contactformulier, online test, chat) heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens zullen niet aan derden worden gegeven.

De gegevens die u verstuurd via een contactformulier of intake aanvraag worden max. 60 dagen bewaard en daarna verwijderd.

Gegevens die wij verkrijgen via de online zelftest zijn anoniem en niet persoonlijk identificeerbaar.

Wanneer u gebruikmaakt van onze chat, gaat u akkoord met het tijdelijk plaatsen van een cookie en het opslaan van uw IP-adres. Daarmee kunnen wij uw chatgeschiedenis bijhouden en u zo goed mogelijk blijven ondersteunen. De chat is anoniem, totdat u zelf uw naam en eventuele andere gegevens doorgeeft. Op uw verzoek kunnen wij uw gehele chatgeschiedenis verwijderen.

Uw chat wordt met niemand anders gedeeld dan met de medewerker(s) van de chat en eventueel met behandelaren van SolutionS – maar alleen wanneer u wilt dat wij u terugbellen, informatie opsturen of e-mailen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt!

Op de chat worden nooit cliëntgegevens gedeeld.

Wanneer u de persoonlijke gegevens die wij van u hebben verkregen via interactie met de website wilt inzien of verwijderen dan is dit te allen tijden mogelijk. Wilt u inzicht, aanpassingen aan brengen of uw data verwijderen? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@solutions-center.nl

Cookies

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. De informatie die wij via deze cookies verzamelen, wordt door SolutionS gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens zullen niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen worden verschaft. Indien u niet wilt dat wij cookies gebruiken dan kunt u daarvoor kiezen door onze cookie melding niet te accepteren of aan te passen aan uw eigen voorkeuren. Meer informatie over cookies.

Intellectuele eigendomsrechten

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SolutionS, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Toestemming kunt u aanvragen bij:

SolutionS
afdeling Marketing
Apeldoornsestraat 131
3781 PM Voorthuizen
of per e-mail: marketing@solutions-center.nl

Doeleinden verwerking

SolutionS Center verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de website www.solutions-center.nl;
 4. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 5. het bewaken van de toegang tot de verschillende locaties en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

Rechtsgrond

SolutionS Center verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

Verwerkers

SolutionS Center kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van SolutionS Center persoonsgegevens verwerken. SolutionS Center sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

SolutionS Center deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. SolutionS Center deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

Doorgifte buiten de EER

SolutionS Center geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt SolutionS Center ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Bewaren van gegevens

SolutionS Center bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. SolutionS Center hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 5. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

Wijzigingen privacy statement

SolutionS Center kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van SolutionS Center gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht SolutionS Center te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met SolutionS Center door een e-mailbericht te sturen naar info@solutions-center.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop SolutionS Center persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met SolutionS Center door een e-mailbericht te sturen naar info@solutions-center.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).